WRESTLE-1 2015 DVD
W-1 Tapes Videos


W-1 on NICO NICO Tour 2015 - Cherry Blossom 4/19/15 Saitama Kawaguchi Industrial Technology Center
-1hr 45min. Q=Ex

AKIRA & Kumagoro & Manabu Soya vs. Andy Wu & Hiroki Murase & Shotaro Ashino

Jiro Kuroshio & Masakatsu Funaki vs. El Hijo del Pantera & Koji Doi

KAZMA SAKAMOTO & Masayuki Kono & TAJIRI vs. KAI & Minoru Tanaka & Shuji Kondo

Cruserweight Tournament 1st Round: Hiroshi Yamamto vs. Rionne Fujiwara

Cruiserweight Tournament 1st Round: Kaz Hayashi vs. Yusuke Kodama

Ryota Hama & Seiki Yoshioka & Yasufumi Nakanoue vs. MAZADA & NOSAWA & Hideki Suzuki

W-1 on NICO NICO Very Shining! Kobe Flash Magic ~ Legend Advent 6/7/15 Kobe Sambo Hall
-2hr 25min. Q=Ex. 2 DVDs

Masayuki Kono vs. Kumagoro

Seiki Yoshioka & Yasufumi Nakanoue vs. Black Buffalo & Jay Freddie

Jiro Kuroshio vs. Otoko Sakari

El Hijo del Pantera & KAZMA SAKAMOTO & Masayuki Kono & The Punisher Big Brute vs. Hiroki Murase & Masakatsu Funaki & Ryota Hama & Shotaro Ashino

Kaz Hayashi & Shuji Kondo & KAI vs. MAZADA & NOSAWA Rongai & Hideki Suzuki

Wrestle-1 Cruiserweight Title Match: Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato

TAJIRI & Great Kabuki & Great Muta vs. AKIRA & Andy Wu & Manabu Soya

W-1 on NICO NICO Tour 2015 - Shining Winter 12/5/15 Yokohama Radiant Hall
-1hr 40min. Q=Ex

KAI vs. Daiki Inaba

Ryota Hama vs. Andy Wu

Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato

Jiro Kuroshio & Seiki Yoshioka vs. KAZMA SAKAMOTO & NOSAWA

Yuji Hino vs. Yasufumi Nakanoue

Elimination Match: AKIRA & Kumagoro & Manabu Soya & Kaz Hayashi vs. Hiroki Murase & Masayuki Kono & Shotaro Ashino & Shuji Kondo

BACK TO QUEBRADA DVDs