STARDOM 2012 DVD
WORLD WONDER RING STARDOM Joshi Puroresu Tapes Videos


STARDOM Season5 grows up stars 2012 1/7/12-3/11/12
-7hr 40min. Q=Near Perfect. 4 DVDs

1/7 Tokyo Shinkiba 1st Ring

Saki Kashima vs. Eri Susa

Yoko Bito vs. Yuuri Haruka

Io Shirai & Kellie Skater vs. Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani

Kairi Hojo Debut Match: Yuzuki Aikawa vs. Kairi Hojo

Natsuki*Taiyo & Yu Yamagata & Yoshiko vs. Nanae Takahashi & Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa

1/22 Tokyo

Natsumi Showzuki Debut Match: Io Shirai vs. Natsumi Showzuki

Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani vs. Eri Susa & Saki Kashima

Natsuki*Taiyo & Yu Yamagata vs. Hiroyo Matsumoto & Yuuri Haruka

Nanae Takahashi & Miho Wakizawa vs. Yuzuki Aikawa & Kairi Hojo

Yoshiko vs. Yoko Bito

2/5 Tokyo

Act Yasukawa Debut vs. Yuuri Haruka

Miho Wakizawa vs. Natsumi Showzuki

3-Way Match: Natsuki*Taiyo vs. Yoko Bito vs. Saki Kashima

Nanae Takahashi vs. Kairi Hojo

Io Shirai & Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani vs. Hiroyo Matsumoto & Kellie Skater & Eri Susa

2/11 Nagoya

Kellie Skater vs. Yuuri Haruka

Miho Wakizawa vs. Kairi Hojo

Natsuki*Taiyo & Act Yasukawa vs. Hiroyo Matsumoto & Eri Susa

Nanae Takahashi vs. Natsumi Showzuki

Yuzuki Aikawa & Yoko Bito & Saki Kashima vs. Io Shirai & Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani

2/26 Tokyo

Io Shirai & Mayu Iwatani vs. Arisa Hoshiki & Natsumi Showzuki

Natsuki*Taiyo vs. Kellie Skater

Hiroyo Matsumoto & Eri Susa & Yuuri Haruka vs. Yoko Bito & Saki Kashima & Kairi Hojo

Nanae Takahashi vs. Act Yasukawa

Yuzuki Aikawa vs. Miho Wakizawa*Wonder of Stardom Title

3/11 Tokyo

Kairi Hojo vs. Natsumi Showzuki

Tomoka Nakagawa vs. Mayu Iwatani

Dark Angel & Io Shirai & Yoko Bito vs. Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa & Eri Susa

Nanae Takahashi vs. Yuuri Haruka

Natsuki*Taiyo & Yoshiko & Act Yasukawa vs. Yuzuki Aikawa & Yoko Bito & Saki Kashima

STARDOM Io Shirai Debut 5th Anniversary ~Carino!~ DVD 3/4/12-9/30/12
-2hr. Q=Near Perfect

Io Shirai Debut 5th Anniversary ~Carino!~ 3/4/12 Tokyo Shinkiba 1st Ring

IOTICA vs. Yuzupon Mask

Io Shirai & Dark Angel vs. Nanae Takahashi & Miho Wakizawa

5/9/12 Mexico LUCHA FAN FEST 5: Io Shirai & Keira vs. Chica Tormenta & La Vaquerita

7/22/12 Tokyo, 5-STAR Grand Prix Entrance Rumble: Io Shirai, Mayu Iwatani, Kairi Hojo, Yuhi, Yuuri Haruka, Saki Kashima, Miho Wakizawa and Natsuki*Taiyo

9/30/12 Tokyo: Io Shirai & Dark Angel vs. Hiroyo Matsumoto & Kairi Hojo

STARDOM Battle Station 3/25/12 Stardom The Highest 2012 taped 3/20/12 Tokyo Korakuen Hall
-2hr. Q=Perfect

Generation Struggle 1st: Natsumi Showzuki vs. Saki Kashima 7:35

Generation Struggle 2nd: Act Yasukawa vs. Eri Susa 8:44

Generation Struggle 3rd: Kairi Hojo vs. Mayu Iwatani 7:04

Generation Struggle 4th: Arisa Hoshiki vs. Yuuri Haruka 10:36

Stardom the Bright: Kaori Yoneyama & Io Shirai vs. Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa 14:49

Goddesses of Stardom Title: Yuzuki Aikawa & Yoko Bito vs. Natsuki*Taiyo & Yoshiko 22:08

World of Stardom Title: Nanae Takahashi vs. Meiko Satomura 23:20

STARDOM The Highest 2012 DVD 3/20/12 & 3/25/12
-3hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

3/20/12 Tokyo Korakuen Hall

Generation Struggle 1st: Natsumi Showzuki vs. Saki Kashima 7:35

Generation Struggle 2nd: Act Yasukawa vs. Eri Susa 8:44

Generation Struggle 3rd: Kairi Hojo vs. Mayu Iwatani 7:04

Generation Struggle 4th: Arisa Hoshiki vs. Yuuri Haruka 10:36

Stardom the Bright: Kaori Yoneyama & Io Shirai vs. Hiroyo Matsumoto & Miho Wakizawa 14:49

Goddesses of Stardom Title: Yuzuki Aikawa & Yoko Bito vs. Natsuki*Taiyo & Yoshiko 22:08

World of Stardom Title: Nanae Takahashi vs. Meiko Satomura 23:20

Osaka Starlight 2012 3/25/12 Osaka Matsushita IMP Hall

Natsumi Showzuki vs. Yuuri Haruka 9:58

Miho Wakizawa vs. Eri Susa 10:37

Arisa Hoshiki & Mayu Iwatani vs. Kairi Hojo & Saki Kashima 6:27

Yoko Bito & Yuzuki Aikawa vs. Act Yasukawa & Yoshiko 12:05

NEO High Speed Title Match: Natsuki*Taiyo vs. Io Shirai 15:19

BACK TO QUEBRADA DVDs