OZ Academy 2015 DVD
OZ Academy Tapes Videos


OZ Academy Videos:
OZ 98-04
OZ 2005
OZ 2006
OZ 2007
OZ 2008
OZ 2009
OZ 2010
OZ 2011
OZ 2012
OZ 2013
OZ 2014
OZ 2015
OZ 2016
OZ 2017

Parts of Quebrada:
Homepage
Match Reviews
Columns
Videos
Great Matches
Merchandise
News Archive
Multimedia
Movie Reviews

OZ Academy on GAORA 1/31/15 THE WIZARD OF OZ 2015 taped 1/11/15 Tokyo Shinjuku Face
1hr 45min. Q=Perfect

AKINO vs. Sonoko Kato

Kaori Yoneyama vs. Miyako Matsumoto

Sakura Hirota & Hamuko Hoshi vs. Mayumi Ozaki & Mio Shirai

8/21/11: Manami Toyoda & Carlos Amano vs. Ran Yu-Yu & Toshie Uematsu

Manami Toyoda & Aja Kong & Dynamite Kansai vs. Hikaru Shida & Syuri & Kaho Kobayashi

Oz Academy Openweight Title Match: Tsubasa Kuragaki vs. Kagetsu

BACK TO QUEBRADA DVDs