DDT DRAMATIC DREAM TEAM 2014 DVD
D2T Tapes Videos


DDT Near Live 8/17/13 Progress and Harmony in Wrestling taped 8/17/13 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-4hr 5min. Q=Perfect. 3 DVDs

All Night Nippon Gold Personality Battle Royal: Sanshiro Takagi vs. DJ Nira vs. Emi Sakura vs. GAMI vs. Gorgeous Matsuno vs. Guanchulo vs. Hikaru Sato vs. Honey Jiro vs. Nori da Funky Shibire-sasu vs. Toru Owashi

Pour Lui vs. Hiroshi Fukoda

MIKAMI & Yoshihiro Takayama vs. Michael Nakazawa & Tomomitsu Matsunaga

Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita

Idol Lumberjack 4 Way Match: Isami Kodaka vs. Makoto Oishi vs. Yuko Miyamoto vs. Sanshiro Takagi

Akito & Masa Takanashi & Tetsuya Endo & Yukio Sakaguchi vs. Antonio Honda & Daisuke Sasaki & Hoshitango & Yuji Hino

Keisuke Ishii & Shigehiro Irie & Soma Takao vs. HARASHIMA & KUDO & Yasu Urano

Kota Ibushi vs. Danshoku Dino

DDT Near Live 8/18/13 Rygoku Peter Pan 2013 taped 8/18/13 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-3hr 55min. Q=Perfect. 2 DVDs

KO-D Six-Man #1 Contendership Falls Count Anywhere Match: Akebono & Sanshiro Takagi & Touru Owashi vs. Antonio Honda & Hoshitango & Jun Kasai

KO-D Tag #1 Contendership-4 Way Match: Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Daisuke Sasaki & Yuji Hino vs. Gota Ihashi & Kenny Omega vs. KUDO & Yasu Urano

Iron Man Heavy Metal Battle Royal Match: Komyo vs. Akihiro vs. DJ Nira vs. Gorgeous Matsuno vs. Kazuki Hirata vs. Michael Nakazawa vs. MIKAMI vs. Mitomi Masayuki vs. Rion Mizuki vs. Seiya Morohashi vs. Shuji Ishikawa vs. Tomomitsu Matsunaga vs. YOSHIHIKO vs. Yuji Mijma

Cherry & Masa Takanashi & Saki Akai vs. Hikaru Shida & Hirsohi Fukoda & Yoshiko

Katsuhiko Nakijima vs. Konosuke Takeshita

KO-D 6-Man Tag Title Match: Danshoku Dino & Kensuke Sasaki & Makoto Oishi vs. Akebono & Sanshiro Takagi & Toru Owashi

Dramatic Dream Match: Kazuchika Okada vs. Kota Ibushi

KO-D Openweight Title Match: Shigehiro Irie vs. HARASHIMA

BACK TO QUEBRADA DVDs