GCM THE CONTENDERS DVD VHS
GREATEST COMMON MULTIPLE Tapes Videos


GCM THE CONTENDERS Battle Station 7/13/00 taped 7/1/00 Zepp Tokyo
-1hr 55min. Q=TV Master

Jiro Wakabayashi vs. Masato Shoizawa

Takumi Yano vs. Hideki Kadowaki

Koji Ohishi vs. Tetsuharu Murahama

Light Heavyweight 4Men's Tournament 1st Round: Masutatsu Yano vs. Yuki Sasaki

Light Heavyweight 4Men's Tournament 1st Round: Toshiyuki Oyama vs. NIEHAO

Hiroya Takada vs. Anthony Netzler

Yoshinori Konishi vs. Takayasu Hirono

Hiroyuki Abe vs. Mamoru Okouchi

Light Heavyweight 4Men's Tournament Final: Masutatsu Yano vs. Toshiyuki Oyama

Genki Sudo vs. Kaoru Uno

GCM THE CONTENDERS Battle Station 12/21/00 taped 11/25/00 Tokyo
-1hr 55min. Q=TV Master

Exhibition Match: Akira Shoji vs. Toshinori Nishi

Prelim highlights

Kochi Kawabara vs. Katsuya Toita

Masato Shiozawa & Hideki Kadowaki vs. Takaharu Murahama & Takeru Ueno

Takumi Yano vs. Masaru Gokita

Daiju Takase vs. Mitsuyoshi Hayakawa

Yuji Hoshino vs. Ryuki Ueyama

Kaoru Uno vs. Yasushi Miyake

GCM THE CONTENDERS MM*21 Limited Edition Commercial Tape 10/8/01 Yokohama Landmark Hall
-1hr 30min. Q=Master

Masatoshi Abe vs. Takahiro Sanehara

Minoru Ozawa vs. Youichi Fukumoto

Takeyasu Hirono vs. Atsunori Hiruma

Masatatsu Yano vs. Ken Orihashi

Satoru Kitaoka vs. Youhei Ota

Kenichi Serizawa vs. Hideaki Iwasaki

Masata Shiozawa vs. Kazuhiro Inoue

Ryan Bow vs. Koji Komuro

Hisao Ikeda vs. Hiroyuki Abe

Jiro Wakabayashi vs. Katsuya Toita

Takanori Gomi vs. Caol Uno

BACK TO QUEBRADA DVDs