AJPW ALL JAPAN PRO-WRESTLING 2013 DVD VHS
Zen Nihon Puroresu Tapes Videos


AJPW Samurai 1/25/13 2013 Shinshun Shining Series taped 1/13/13 Osaka IMP Hall
-2hr. Q=Perfect

Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto vs. Masa Fuchi & Andy Wu

Kaz Hayashi & KENSO & Jimmy Yang vs. Shuji Kondo & Mazada & SUSHI

New Year's 5 Big Singles Match Series:

Seiya Sanada vs. Yasufumi Nakanoue

Koji Kanemoto vs. Hikaru Sato

Minoru Tanaka vs. Hiroshi Yamato

Manabu Soya vs. Joe Doering

Kohei Suwama vs. Takao Omori

Akebono & Ryota Hama vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono

AJPW Samurai 2/16/13 2013 Excite Series taped 2/10/13 Hakata Starlanes
-2hr. Q=Perfect

KENSO vs. MAZADA vs. Andy Wu

Masa Fuchi & Reid Flair vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto

Kohei Suwama & Joe Doering & Shuji Kondo vs. Akebono & Ryota Hama & SUSHI

Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. Seiya Sanada & Yasufumi Nakanoue

All Japan vs. Burning: Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki vs. Takao Omori & Manabu Soya & Kaz Hayashi

Asia Tag Title Match: Hiroshi Yamato & Hikaru Sato vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka

AJPW BBanquet 1/16/13 2013 Shinshun Shining Series taped 1/3/13 Tokyo Korakuen Hall
& AJPW BBanquet 2/8/13 2013 Shinshun Shining Series Final taped 1/26/13 Tokyo Ota-ku Taiikukan
-2hr. Q=Perfect

1/3/13 Tokyo: Jr. Heavyweight Battle Royal

2/8/13 taped 1/26 Tokyo

Shuji Kondo & Mazada vs. SUSHI & Andy Wu.

Masayuki Kono & Masa Fuchi vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto.

3-Way Match: KENSO vs. Kaz Hayashi vs. Jimmy Yang

BJW Strong Heavyweight Title Match: Manabu Soya vs. Yoshito Sasaki

Asia Tag Title Match: Minoru & Koji Kanemoto vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato

AJPW BBanquet 2/8/13 2013 Shinshun Shining Series Final taped 1/26/13 Tokyo Ota-ku Taiikukan
& AJPW BBanquet 3/22/13 Puroresu LOVE in RYOGOKU: Basic & Dynamic taped 3/17/13 Tokyo Ryogoku Kokugikan
-2hr. Q=Perfect

1/26/13

Masa Chono & Kohei Suwama & Joe Doering vs. Takao Omori & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue

Tatsumi Fujinami & Seiya Sanada vs. Keiji Muto & Reid Flair

Triple Crown Heavyweight Title Match: Masakatsu Funaki vs. Akebono

3/17/13

SUSHI & Andy Wu vs. Hiroshi Yamato & Hikaru Sato

Osamu Nishimura & Masa Fuchi vs. KENSO & Reid Flair

Kenta Kobashi appears

AJPW B-Banquet 3/4/13 2013 Excite Series taped 2/23/13 Tokyo Korakuen Hall
-3hr. Q=Perfect. 2 DVDs

Masa Fuchi & Andy Wu vs. Tomoaki Honma & Kazushi Miyamoto

KENSO & Reid Flair vs. Yutaka Yoshie & SUSHI

Minoru Tanaka & Masayuki Kono vs. Seiya Sanada & Yasufuni Nakanoue

Kohei Suwama & Joe Doering & Hikaru Sato & MAZADA vs. Masakatsu Funaki & Akebono & Ryota Hama & Koji Kanemoto

All Japan vs Burning 5 Big Single Match Series:

Atsushi Aoki vs. Hiroshi Yamato

Kaz Hayashi vs. Kotaro Suzuki

Go Shiozaki vs. Manabu Soya

Takao Omori vs. Jun Akiyama

World Junior Title Match: Shuji Kondo vs. Yoshinobu Kanemaru

AJPW B-Banquet SP Champion Carnival 2013 4/18/13 Tokyo Korakuen Hall
-2hr 50min. Q=Perfect. 2 DVDs

Masayuki Kono vs. Hiroshi Yamato

Atsushi Aoki & Kotaro Suzuki & Yoshinobu Kanemaru vs. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka & SUSHI

Joe Doering & Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. Akebono & Ryota Hama & Yasufumi Nakanoe

2013 Champion Carnival B Block: Jun Akiyama vs. KENSO

2013 Champion Carnival A Block: Seiya Sanada vs. Takao Omori

2013 Champion Carnival B Block: Masakatsu Funaki vs. KAI

2013 Champion Carnival A Block: Go Shiozaki vs. Suwama

BACK TO QUEBRADA DVDs