Megumi Kudo
Megumi Kudo
_
Match Date Location Stips Rating
Kudo & Combat Toyoda
vs. Etsuko Mita & Mima Shimoda
4/11/93 Osaka Furitsu Taiikukaikan - ****
Megumi Kudo & Combat Toyoda
vs. Toshiyo Yamada & Manami Toyota
5/5/93 Kanagawa
Kawasaki Shi Taiikukan
- ****1/4
Aja Kong vs. Kudo 12/6/93 Tokyo Ryoguku Kokugikan 3WA Title ***1/2
Kudo & Aja Kong vs. Combat Toyoda & Bison Kimura 12/21/95 Yokohama Bunka Taiikukan - ****
Kudo vs. Combat Toyoda 5/5/96 Kawasaki Kyujo Combat Retirement Match
WWA & Independent Titles
No Rope Electrified Explosive Barbed Wire
****1/2
Kudo vs. Shinobu Kandori 12/11/96 Tokyo Komazawa Olympic Koen Taiikukan - ***1/2
Kudo & RIE
vs. Mayumi Ozaki & Reiko Amano
4/8/97 Tokyo Korakuen Hall Dress Up Wild Fight Tag ****
Kudo vs. Mayumi Ozaki 4/18/97 Tokyo Korakuen Hall No Rope Barbed Wire Barricade 
Double Hell Death Match
****1/4
 
Additional Recommendations
Match
Date
Location
Stips
Recommended by
Combat Toyoda & Kudo
vs. Toshiyo Yamada & Manami Toyota
4/2/93
Yokohama Arena
-
Keith Watanabe
Kudo & Hikari Fukuoka
vs. Takako Inoue & Cuty Suzuki
11/20/94
Tokyo Dome
Miss Wrestling Universe
Keith Watanabe

 

Image Credit: F.T.B. & Shukan Puroresu

Return to Recommended Matches